A :B :C :D :E :F :G :H :I :J :K :L :M :N :O :P :Q :R :S :T :U :V :W :X :Y :Z :


Lyse

To undergo lysis

See Also: Ion Exchange Membrane Hemodialysis Dialysis Electrodialysis